Sổ Classic K7

Sổ Classic K7

Mã số: 672

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh tím than, đỏ mận bóng, xanh coban, đen

Sổ Classic K9

Sổ Classic K9

Mã số: 692

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh tím than, đỏ mận bóng, xanh coban, đen

Sổ Classic K8

Sổ Classic K8

Mã số: 682

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh tím than, đỏ mận bóng, xanh coban, đen

Sổ bìa da A2K9 (Có khoanh)

Sổ bìa da A2K9

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70gm2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ bìa da A2K8 (có khoanh)

Sổ bìa da A2K8

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70gm2

Độ trắng: 95 ISO