Sổ K8 Tổng hợp (Mã 683)

Sổ K8 Tổng hợp

Mã số: 683

Số trang: 600 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen, mận bóng

Sổ K8 Tổng hợp (Mã 684)

Sổ K8 Tổng hợp

Mã số: 684

Số trang: 400 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen, mận bóng

Sổ Classic A4 (Mã 636)

Sổ Classic A4

Mã số: 636

Số trang: 400 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen

Sổ Classic A4 (Mã 634)

Sổ Classic A4

Mã số: 634

Số trang: 320 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen

Sổ Classic A4 (Mã 633)

Sổ Classic A4

Mã số: 633

Số trang: 240 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen