Sổ da Khuy bấm pha màu K8 (Mã 686) (Dòng kẻ ngang, 16.5cm x 24.5cm, 200 trang, Sổ da khuy bấm, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 686
  • Minh Châu

Sổ da Khuy bấm pha màu K8

Mã số: 686

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm(+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Dòng kẻ ngang
16.5cm x 24.5cm
200 trang
Sổ da khuy bấm
70gsm
Việt Nam

Sổ da Khuy bấm pha màu K8

Mã số: 686

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm(+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sản phẩm cùng loại