Sổ bìa da CK8 (Nhiều màu, Việt Nam)

Sổ da ck 8: 120 trang - 150 trang - 200 trang

Nhiều màu
Việt Nam

Đặc điểm: 120 trang - 150 trang - 200 trang 
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da các màu, nẹp góc