Giấy vẽ A3 (21cm x 29.7cm, 100gsm, Giấy, Việt Nam)

  • 579
  • Minh Châu

Giấy vẽ A3

Kích thước: 30 x 42 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 579

21cm x 29.7cm
100gsm
Giấy
Việt Nam

Giấy vẽ A3

Kích thước: 30 x 42 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 579

Sản phẩm cùng loại