316-325-348

Sổ da cao cấp may viền đệm mút giấy ĐL : 70 mg/m2 Độ trắng : 95 ISO

Sổ da cao cấp mã 325

Sổ ghi chép Kích thước : 15,0 x 21,0 cm