Vở vẽ dán gáy A3 (Nhiều màu, Giấy, Việt Nam)

  • 573
  • Minh Châu

Vở vẽ dán gáy A3

Kích thước: 30 x 42 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 573

Màu sắc: Nhiều màu

Nhiều màu
Giấy
Việt Nam

Vở vẽ dán gáy A3

Kích thước: 30 x 42 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 573

Màu sắc: Nhiều màu

Sản phẩm cùng loại