Sổ da A2-K8

  • 681

Đặc điểm: 200 trang, Sổ có khoanh màu đánh dấu trang ..
Kích Thước : 16.5 cm x 24.5 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da, có mút, may viền chỉ