Sổ da cao cấp mã 418-425-432

  • 418-425-432
Sổ cao cấp

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 418: KT 19cm x 27cm, Mã 425: KT 15cm x 21.7cm, Mã 432: KT 13,8cm x 19,5cm )
Định lượng:  70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp