Sổ da cao cấp mã 189-259-489 (Da cao cấp, Việt Nam)

Sổ da cao cấp Giấy Định lượng 70m2/gm Độ trắng 95 - ISO90

Da cao cấp
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 189: KT 19cm x 27cm, Mã 259: KT 15.5 cm x 22cm, Mã 489: KT 11 cm x18.5cm)
Định lượng:  70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, sổ có khuy bấm