Sổ da cao cấp mã 167-257-487

Sổ da cao cấp Kích cỡ các loại Giấy Định lượng 70 Độ trắng 95 - ISO 90

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 167: KT 19cm x 27cm, Mã 257: KT 15cm x 21.7cm, Mã 487: KT 11 cm x18.5cm)
Định lượng:  70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp, sổ không có khuy bấm