Sổ CK2

  • 023
Sổ bìa cứng

Đặc điểm: 120 trang 
Kích Thước : 8 cm x 12 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Sổ tay có nhiều hình khác nhau, hình hoa rất phong phú