Sổ bìa da ck1-ck2-ck4 ...

  • 011-021-041
Sổ bìa da và linon Định lượng: 70g/m2 Độ trắng: 95 ISO Kích thước: Số trang: 120

Sổ  bìa da và linon
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Kích thước:
Số trang: 120

Sổ ghi số điện thoại