Sổ bìa da A4

  • 031 -032 - 033

Đặc điểm: 120 trang - 160 trang - 240 trang
Kích Thước : 21 cm x 30 cm
Định lượng: 70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : bìa da các màu, nẹp góc