316-325-348

  • 348
Sổ da cao cấp may viền đệm mút giấy ĐL : 70 mg/m2 Độ trắng : 95 ISO

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 316: KT 19cm x 27cm, Mã 325: KT 15cm x 21.7cm, Mã 348: KT 10,5 cm x18.5cm)
Định lượng:  70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : Bìa da cao cấp, sổ không có khuy bấm