CK4 nilong .1

  • 044

Đặc điểm: 120 trang
Kích Thước : 10 cm x 16 cm
Đ
ịnh lượng: 70g/m2
Đ
ộ trắng: 95 ISO
B
ìa : Sổ tay có nhiều hình khác nhau, hình bọc bìa mika chống nước